گیره های پلاستیکی

گیره های پلاستیکی که برای بریدن کاغذها، فایل ها، نامه ها، صفحات کتاب، بلیط ها و غیره استفاده می شود.