คลิปพลาสติก

คลิปพลาสติกที่ใช้หนีบกระดาษ แฟ้ม จดหมาย หน้าหนังสือ ตั๋ว ฯลฯ