પ્લાસ્ટિક ક્લિપ્સ

તમારા કાગળો, ફાઇલો, પત્રો, પુસ્તકના પાના, ટિકિટ વગેરેને ક્લિપ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્લાસ્ટિક ક્લિપ્સ.