ក្លីបប្លាស្ទិក

ខ្ទាស់ផ្លាស្ទិចប្រើសម្រាប់ខ្ទាស់ក្រដាស ឯកសារ សំបុត្រ ទំព័រសៀវភៅ សំបុត្រជាដើម។