പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലിപ്പുകൾ

നിങ്ങളുടെ പേപ്പറുകൾ, ഫയലുകൾ, കത്തുകൾ, പുസ്തക പേജുകൾ, ടിക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലിപ്പുകൾ.