ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਲਿੱਪ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।