ප්ලාස්ටික් ක්ලිප්

ඔබේ කඩදාසි, ලිපිගොනු, ලිපි, පොත් පිටු, ටිකට්පත් ආදිය ක්ලිප් කිරීමට භාවිතා කරන ප්ලාස්ටික් ක්ලිප්.