චුම්බක වල කොටස්

ඔබේ ප්රශ්න පත්ර, ගොනු, ප්රවේශ පත්ර ආදිය ඇමිණීම සඳහා භාවිතා චුම්බක ක්ලිප්