Clip Magnetic

clip từ dùng để kẹp giấy tờ của bạn, tác phẩm, vé, vv