مقناطیسي کليپ

مقناطیسي کليپونه ته clip ستاسو کاغذونه، د دوتنې، ټکټونه او داسې نور کارول