ပလပ်စတစ်ကလစ်များ

သင့်စာရွက်များ၊ ဖိုင်များ၊ စာများ၊ စာအုပ်စာမျက်နှာများ၊ လက်မှတ်များ စသည်တို့ကို ညှပ်ရန်အသုံးပြုသော ပလပ်စတစ်ကလစ်များ။