វិញ្ញាបនប័ត្រ

ការបញ្ជាក់របស់

ISO 14001 វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន, 9001 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពវិញ្ញាបនប័ត្រ, វិញ្ញាបនប័ត្រ FSC ចេញ

A2190152140104001C_page-0001
A2190152140104001C_page-0002
A2190152140104001C_page-0003
វិញ្ញាបនបត្រនៃ Avien
វិញ្ញាបនបត្រនៃវិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន
វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៃ Avien
វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព
វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធ Manang គុណភាពនៃ Avien
SGS នៃ Avien

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិក?