คลิปป้าย

คลิปหนีบป้าย ใช้สำหรับหนีบป้ายชื่อ ป้ายชื่อ ฯลฯ