کلیپ های نشان

کلیپ‌های نشان برای بریدن نشان نام، برچسب نام و غیره استفاده می‌شوند.