Тэмдгийн хавчаарууд

Тэмдгийн хавчаарууд нь таны нэрийн тэмдэг, нэрийн шошго зэргийг хайчлахад ашигладаг.